Fizika fanidan test topshiriqlari

Fizika fanidan test topshiriqlari

Fan bobi Fan bo’limi Qiyinlik darajasi Test topshirig’i To’g’ri javob Muqobil javob Muqobil javob Muqobil javob
    2 Har birining issiqlik sig’imi 800 j/kg bo’lgan 2  jism o’zaro    ishqalanganda  ularning haroratlari 1 minut ichida 30 K ga oshdi.    Ishqalanishda o’rtacha quvvat qanday berilgan?

 

*400 Vt 2400 Vt  

4800 Vt

 

480 Vt
    2 Idishga 10 gradus haroratli sovuq suv solindi, so’ngra elektroplitka ustiga qo’yildi. 10 minutdan so’ng suv qaynadi.  Qancha vaqtdan keyin suv butunlay bug’lanib ketadi? Suvning solishtirma issiqlik sig’imi S = 4,2 * 103 J/kg * K suvning bug’lanish solishtirma issiqligi  ž = 2,3 * 106  J/kg

 

*61 min 45 min 82 min 49 min
    3 Devorlari issiqlik o’tkazmaydigan qilib izolyaciyalangan idishda suv muzlash harorati 0 gradusda turibdi. Idishdan xavo surib olinganida suvning bir qismi bug’lanib ketib, qolgan qismi muzlab qoldi. Bunda suvning qanday qismi bug’lanib qolgan?  Muzning solishtirma bug’ hosil bo’lish issiqligi 4 = 2,5 MJ/Kg . Muzning solishtirma erish issiqligi I = 335 KJ/Kg

 

*13 % 25% 50% 75%
    2 Fokus masofasi 25 sm bo’lgan yassi qavariqk linza yassi ko`zguda yotgan bo’lsa, sistemaning optik kuchi qancha ?

 

*4 dptr 0.25 dptr 1 dptr 8 dptr
    2 Nurning xavodan shishaga tushish burchagi 0 gradusga teng.  Singan va qaytgan nurlar o`rtasidagi burchak qanchaga teng ? *180 O 45O 90O OO
    2 Buyumning xaqiqiy tasviri uning o`zidan 3 marta katta bo’lishi uchun fokus masofasi 12 sm bo’lgan linzadan uni qanday  uzoqlikka qo`yish lozim ? *16sm 10sm 12 sm 18 sm
    2   Kishi yassi ko`zgu oldida turibdi, so’ngra ko`zgudan 1 m ga uzoqlashdi. U o`zidan qanday masofada o`z tasvirini aksini ko`radi ? *2m 1m 1,5m 2,5m
         Agar mis o`tkazgichning uzunligi 2 marta oshirilsa, ko`ndalang kesim yuzi 3 marta kamaytirilsa,  o`tkazgichdan o`tadigan tok kuchi qanday uzgaradi ? *6marta kamayadi 9 marta kamayadi 6marta ortadii 9 marta ortadi
    3    EYUK 4,5 V bo’lgan batareya elementlariga lampochka  ulanganda voltmetr 4  V  kuchlanishni,  ampermetr esa 0,25 A ni ko`atdi. Batareyaning ichki qrshiligini toping. *2 Om 1Om 3Om 4Om
    2    Diodda elektron 8 M m/s tezlik bilan keladi. Anod kuchlanishini toping. *180V 100 V 80V 150V
    2    Xar birining qrshiligi 5 Om bo’lgan 10 ta o`kazgich parallel ulangan va ularga 10 V kuchlanish berilgan bo’lsa, xar bir o`azgichdan qncha amper tok o`di ? *2A 0,2A 0,5A 5A
    2    Ko`ndalang kesim yuzi 60 sm kv bo’lgan kontur ichidagi  magnit oqmi 0,3 m Vb ga teng. Magnit maydon indukciyasini toping. *50mTl 10 mTl    30 mT 40 mTl
    3     Suvli barometrdan foydalanilsa,  normal atmosfera bosimida suv ustuni qanday balandlikkka ko`riladi ? *10,33 m 13 m 98 m     9,8 m
 

 

 

  3    Sigimi 10 mkF bo’lgan kondensatorga 4 mkKl  zaryad  berildi. Bu kondensatorning energiyasi qncha ? *800 nj 400 nj   300 nj  500 nj
    2    Idishdagi suv ichida q`oshin parchasi bo’lgan muz bo’lagi  suzib yuribdi.  Agar muz batamom erisa suvning satxi qanday o`aradi ? * pasayadi o`zgarmaydi ko`utariladi    o`zgaradi
    2    Suvli stakanda  vertikal xolatda brusok suzib yuribdi.  Agar brusok gorizontal xolatni olsa,  stakandagi suv  satxi  qanday o`garadi? *   uzgarmaydi  pasayadi ko`tariladi o`zgaradi
    3    Agar tebranish konturida sigim 25 marta oshirilsa  va  induktivlik 16 marta kamaytirilsa, tebranishlar chastotasi necha marta uzgaradi? *     1,25 2 3 4
    3     Muzlagan katta kulning urtasidan teshik  teshilgan.  Muzning kalinligi 10 m.  Bir chelak suv chikarish uchun qanday uzunlikdagi arkon kerak ? *9 m 10 m 8 m 1 m
    3   Avtomobil uz  xarakati  vaktining  birinchi  yarmida 80 Km/c tezlik bilan, kolgan vaktida esa 40 Km/s tezlik bilan xarakatlangan. Avtomobil xarakatining urtacha tezligini Km/s larda toping. *53,3 30   80   60
    2    Biror joydan  o`zaro  tik  yo`nalishda  2 ta avtomobil 1-si 30 km/c, 2-si 40 km/s tezlik bilan yulga chikdi.  Ularning  nisbiy tezligini km/s larda aniklang. *10 70 50 20
    3   Qayiqning suvga nisbatan tezligi dare okimining tezligidan 5 marta katta.  2 punk orasidagi masofani kayikda okimga karshi suzib utish uchun okim buyicha utishga karaganda  necha  marta  kup vakt ketadi ? *0,8 3 5 1,5
    3    Paroxod daryo  oqimi  bo`uylab  A punktdan V punktga 4 soatda oqimga qarshi, V punktdan Apunktga esa 8 soatga boradi. Paroxod dvigateli o`uchirilgan xolda A V masofani oqim bo`ylab suzishi uchun qancha vaqt kerak bo’ladi ? *16 soat 12soat 10 soat 11 soat
    3    Nuqtaning xarakat tenglamasi X = 12t — 2t2  kurinishda  berilgan. (X  —  metr bilan, t — sekundlar bilan ulchanadi) Nuktaning t1 = 1c dan t2 = 4c gacha bo’lgan oralikdagi urtacha  tezligini m/c larda toping. *2 4 1 0
    3    Xarakat boshlangandan so’ng utgan vaktning 8 — sekundi  davomida jism 30 m yul bosib utdi. Jism 15 — sekund davomida necha metr yul bosib utadi ? *58 60 45 30
    2    Moddiy nukta  aylana  buylab  ciklik chastota 2Prad/s bilan xarakat kilmokda. ūu nukta 1 sekund ichida necha radian burchakka bo’linadi ? *2 П 1 П 4 П 6 П
    2   Kremldagi Spassk minorasidagi soat minut strelkasining uchi 1 minut ichida 37 sm ga surildi. Strelkaning uzunligi qancha ? * 3,5 m 3,7 m 6 m 7 m
    3   Yer sirtidan qanday balandlikda ogirlik kuchi 10 % ga kamayadi ? Erning radiusi 6400 km *350 km 400 km 300 km 500 km
    2      Yer sirtidan qanday balandlikda jismning ogirligi Er  sirtidagi ogirligidan 4 marta engil bo’ladi ? R — er radiusi. * R 3R 2,5R 2R
    3    Agar raketadagi asboblar erkin tushish tezlanishining  kamayib 4,9 m/s2 kiymatlarga ega bo’lib kolganini kayd kilgan bo’lsa,raketa er yuzasidan qanday balandlikka kutarilib chikkan bo’ladi ?  R = 6400 km. *2,6 * 106 m 9 * 106 m 6,4 * 106 m 4,9 * 106 m
    2  Avtomobil tinch xolatdan 0.6 m/s2  tezlanish bilan xarakatlana boshlab qancha vaqtda 30 m yuradi ? *10 s 15 s 20 s 25 s
    2       Jism gorizontga 30 gradus burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otildi. Jism qancha vaqtdan so’ng y erga qaytib tushadi *2 s 3 s 5 s 1 s
    3 Kuzatuvchining tovushi to`siqdan qaytib o`ziga 4 sekundda eshitildi. Tovushning havodagi tezligini 340 m/s deb, kuzatuvchidan to`siqqacha bo`lgan masofani toping. * 680m 300 m 260 m 190 m
    3       Ko`ngdalang kesimi yuzi  60 sm2 bo`lgan kontur ichidagi magnit oqimi 0,3 mBb ga teng. Magnit maydon induksiyasini toping. *50 mTl 75 mTl   45 mTl  100 mTl
    3      Agar xavo  3 K ga kizdirilganda uning xajmi dastlabki xajmining 1 %  ga ortsa,  xavoning boshlangich temperaturasi qanday bo’lgan ? * 27 0  S 500 S 300 S 600 S
    2    Massalari 2 va 6 kg bo’lgan 2 penoplastik jism har  qaysisi 2 m/s  telik bilan bir — biriga qarama — qarshi yo`nalishda xarakatlanmoqda. Bu jismlar to`qnashgandan keyin ular qanday tezlikka ega bo’ladi ? *2 m / c 1 m / c 3 m / c 4 m / c
    3    Qiyaligi 30 gradus bo’lgan qiya tekislikda massasi 1 kg bo’lgan jism ishqalanish kuchlari ta’sirida xarakatsiz turibdi.  Agar ishqalanish koeficienti 1 va g = 10 metr / s2  bo’lsa, ishqalanish kuchi necha N? * 5 3 7 8,5
    3   Konkida uchuvchi bola 30 m radiusli aylana buylab 10 m  /  c tezlik bilan xarakatlanmoqda.  U muvozanatini saqlashi uchun gorizontga nisbatan qanday burchak ostida og`ishi lozim ? *72 gradus 42 gradus 52 gradus 32 gradus
    2    Xavoning normal sharoitdagi zichligi 1,29 kg/m kub ga tengligini bilgan xolda unring molyar massasini toping. *

29 gr / mol

 

48 gr / mol

 

18 gr / mol

 

9 gr / mol

    2     5 metr balandlikdan erkin tushayotgan to`p yerga urilib, 3 metrga sakradi.  To`p yerga urilish vaqtida qancha energiya yo’qotgan? *20 J 50 J 5 J 80 J
    3     Plastinkadan qilingan massasi m bo’lgan sharcha qo`zgalmas va M massasi juda  katta  bo’lgan (M>>m) gorizontal taxtaga v tezlik bilan tepadan tushib uriladi va yopishib qoladi. Sharchaning taxtaga bergan impulsi nimaga teng? * mv 0 2mv Mv
    2 Massasi 200 kg bo’lgan jism vertikal yo`nalishda 1 m/c2  tezlanish bilan pastga tushayapti. Jismning ogirligi qancha kN ga teng? *1,8 2,2 180 2
    2   Sig`imi 10 mkF bo`lgan kondensatorga 4 mkC saryad berildi.Bu kondensatorning energiyasi qancha? *800 nJ 250 nJ 200 nJ 500 nJ
    2     Yoruglikning suvdagi to`lqin uzunligi 0,46 mkm ga teng  bo’lsa, xavoda qancha bo’ladi ? *0,6 mkm 0,3 mkm 1 mkm  0,1 mkm
    2 Singan nur  qaytgan nurga perpendikulya bo’lishi uchun nur shishaga qanday burchak ostida tushishi lozim? *58 gradus 50 gradus 40 gradus 20 gradus
    2   Xarakat tenglamasi X = 2t va X = — 40 + 6t  bo’lgan  avtomobillar necha sekunddan so’ng uchrashadi? *10 100 200 50
    2     Prujinali mayatnikning  yukining massasi 4 marta orttirilsa, uning tebranish davri qanday o`zgaradi ? *2 marta ortadi 4 marta ortadi 2 marta kamayadi 4 marta kamayadi
    2    Jismning koordinatasi  vaqt  o`tishi  bilan X = 3,5 sin 2Pt qonun bo`yicha  o`zgaradi.  Matematik  mayatnik  tebranish  davrini aniqlang. *1s 2 s 7 s 3,5 s
    2      Tramvay 36 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Bu tezlikni sekundiga metr (m-s) hisobida ifodalang. *10 m/s 5 m/s 24 m/s 2 m/s
    2     Po`kak suvda suzib yuribdi.  Agar shu po`ukak yegda suzib yursa, u xolda u po`kakka ta’sir qiluvchi Arximed kuchi qanday o`zgaradi? Suvning zichligi  1000  kg/m kub,  yegning zichligi 800 kg/m kub, po`kakning zichligi 240 kg/m kub. * В) 1,25 marta kamayadi 1,25 marta ortadi 1,8 marta ortadi 1,8 marta kamayadi
    3 Velosipedchi 5 soatu 30 minutda 99 km yo`l  o`tdi. Velisipedchi qanday o`rtacha tezlik bilan harakatlangan ? * 5m/s 7m/s 15m/s 10m/s
    3      Jism yo`lning birinchi yarmini 20 m/c,  ikinchi yarmini esa 30 m/s tezlik  bilan  o`tdi.  Butun yo`l davomidagi o`rtacha tezlikni toping. *24 m/c 12 m/s  30 m/c 25 m/c
    3     Poyezd 30 s davomida 72 km/soat tezlik bilan tekis harakatlangan. Shu vaqtda poyezd qancha yo`l bosib o`tgan ? *600 m    280 m 800 m 500m
    2     Jism h  = 19,6 m balandlikdan boshlang`ich tezliksiz tushmoqda. Jism o`z yo`lining oxirgi 1 metrini qancha vaqtda bosib  o`tadi ? Xavoning qarshiligi hisobga olinmasin. *0,05 s 0,5 s 5 s 2 s
    2    Xavoning samolyot xarakatiga  ko`rsatadigan  qarshilik  kuchi samolyot tezligining  kvadratiga proporsional ortsa samolyotning xarakat tezligini ikki marta oshirish uchun  dvigatelning  tortish kuchini qancha martta orttirish kerak ? *2 marta 4 marta 8 marta 9 marta
    2    Ko`tarma  kran 2 min davomida massasi 2 t  bo`lgan yukni 24 m balandlikka ko`taradi. Kranning mexanik quvvatini toping. Ishqalanish xisobga olinmasin. *4 kVt 2 kVt 8 kVt 10 kVt
    3   Penoplastdan yasalgan va qirralari  0,5  metr  bo`lgan  kub shaklidagi chambarak  yordamida  massasi  qancha bo`lgan jismni suv ustida tutib turish mumkin ? Suvning zichligi 1000 kg/m kub, penoplastniki 50 kg/m kub. *118,75 kg 1187,5 kg 100,25 kg 11,875 kg
    2     Qanday chuqurlikda ochiq chuchuk suv xavzasidagi bosim normal atmosfera bosimidan 2 marta katta bo`ladi ? *20 m 30 m 10 m 20 0m
    2     Gazning xarorati o`zgarmagan xolda uning bosimi 0,1  P  ga ortdi. Agar uning dastlabki bosimi P, xajm o`zgarishi esa 0,2 V ga teng bo`lsa, uning oxirgi xajmini toping. * V — 0,2 V V + 0,2 V 0,2 V 2 V
    1    9 kg suvda nechta vodorod atomi bor ? *6 * 1026    3 * 1026    12 * 1026    4 * 1026   
    2    Yopiq idishda  ideal gaz joylashgan.  Agar gaz molekulalarining o`rtacha kvadrati tezligi 20 %  ga oshirilsa,  uning  bosimi qanday o`zgaradi ? *44 % ga ortadi 20 % ga ortadi 40 % ga ortadi 50 % ga ortadi
    2       Agar biror massali gaz o`zgarmas bosimda 10 K ga qizdirilganda uning xajmi dastlabki xajmining 0,03 qismiga ortsa, gazning boshlangich xarorati qanday bo`ladi ? *333 K 293 K  

303 K

330 K
    2 Xarorati 95  gradus  bo`lgan  issiq  suv bilan xarorati 25 gradus, xajmi 30 l bo`lgan suv aralashtirildi.  Aralashmaning xarorati 67  gradus  bo`lishligi  uchun xarorati 95 gradusli suvdan  necha litr olish kerak ? *45 25 32 40
    3    Chuqurligi 20  m  bo`lgan  ko`lning tubidan po`fak suv ustiga qalqib chiqdi.  Po`fakning suv ustidagi xajmi suv tubidagiga qaraganda necha  marta  ko`payadi ?  Tashqi atmosfera bosimi 1 n.atmosfera bosimiga teng. *2 3 4 5
    3    Kapillyar naychada xullovchi suyuqlik 10 sm ga ko`tarildi. Kapillyar naychaning radiusini aniqlang.  Suvning  sirt  taranglik  koefficienti 7 * 10-2  N/m ga teng. *1,4 * 10-4 m 1,2 * 10-3 m 5 * 10-3 m 8,2 * 10-4 m
    2    Izobarik tarzda xarorati bir Kelvin ko`tarilgan bir  mol ideal gaz qancha ish bajaradi ?   R = 8,31 J/mol K * R 2 R 1,5 R 0
    2    Issiklik mashinasi qizdirgichining xarorati 227 gradus, sovutgichniki + 27 gradus. Mashinaning maksimal FIK ini aniqlang. *0,40   0,67  0,55 0,35
    2    Gazga izobarik tarzda Q issiklik miqdori  berildi.  Uning ichki enargiyasi o`zgarishi qanday? *0 5 / 3 Q 3 / 5 Q 2 / 3 Q
    3    Issiqik mashinasining FIK ni 2 usul bilan  oshirish  mumkin: 1) isitqchning xaroratini T ga ko`rish bilan ; 2) Sovutqchning xaroratini T ga pasaytirish bilan.  Qaysi usulda FIK ko`roq   ortadi? *2- usulda 1- usulda Ikkala usulda  bir xil ikkala xolda xam uzgarmaydi
    3      Metall xalqa va ochilish burchagi alfa bo`lgan  sektor  siqib olingan disk qizdirildi.  Xalqaning ichki diametri o`zgaradimi ? Diskdagi sektorning ochilish burchagi o`zgaradimi ? * diametr ortadi, burchak ortadi Diametr ortadi, burchak uzgarmayd diametr uzgarmaydi, burchak uzgaradi diametr ortadi, burchak kamayadi
    2   Ideal gazning absolyut xarorati 3 T1  ga oshirilsa, uning molekulalari o`rtacha kvadratik tezligi qanday o`zgaradi ? *2 marta ortadi 3 marta ortadi 4 marta ortadi 8 marta ortadi
    2     Agar ikki  nuqtaviy  zaryadning  zaryadlari  4  marta,  ular orasidagi masofa esa 2 marta kamaytirilsa, ular orasidagi o`zaro  ta’sir kuchi qanday  o`zgaradi? *4 baravar kamayadi 16 marta oshdi 64 marta  oshdi uzgarmaydi
    3 Vakuumda zaryadlangan shar markazidan 18 sm masofada  qandaydir elektr maydon kuchlanganlikga ega. Xuddi shunday elektr maydon kuchlanganligi suvda shar markazidan qanday  masofada  xosil buladi. Suvning dielektrik singdiruvchanligi 81 ga teng. * 0,02 m 0,01 m 0,1 m 0,2 m
    2      Agar potenciallar farqi 20V bo`lsa, zanjirning qismi bo`ylab  5*1018 ta elektronlarni ko`chirishda elektr maydoni qanday ishni ba jaradi? *16 J 20 J 21 J 2 J
      e=1,6*15-19  Kl        
    2       TU-104 passajir reaktiv samolyoti shahar ustidan 1 minutda uchib o`tdi. Agar samolyotning tezligi 840 km/soat bo`lsa, uning uchish yo`nalishida shaharning kengligi qancha ekanligini aniqlang. *14 km 22 km 31 km 8 km
    2     Oqimining tezligi 0,5 m/s boqlgan daryoda suzayotgansol 15 km yo`lni qancha vaqtda o`tadi?. *8 soatu 20 minut 8 soatu 500 minut 8 soatu 44 minut 8 soatu 16 minut
    3      Elektr tarmogiga  bir  xil karshilikli ikkita elektr kurilmasi dastlab parallel va sungra ketma-ket ulab kurildi.  Kaysi xolda umumiy  kuvvat kattarok bulgan? * P1 =4P2    P1 =P2     P2 + 2P1 P2 =4P1
    2 Archani yasatish uchun xar biri  6,3V  kuchlanishga  muljallangan nechta lampochkani  bir-biriga ketma-ket ulab 220V li kuchlanishli elektr tarmogiga ulash mumkin? *   35 25 29 31
    2 Tarmokka ulangan isitkichning kuyishi okibatida  u  kaltarok bulib koldi. Bu xolda isitkichning elektr kuvvati kanday buladi? * ortadi kamayadi     uzgarmaydi oshishi xam mumkin, kamayishi xam mumkin
    2       O`tkazgich kundalang kesimlarining nisbati S2 : S1 =  1:4  ga teng bulsa, bu kesimlardagi  elektronlar tartibli xarakatlari tezliklari nisbati  V2 : V1   nimaga teng ? *4 1 2 1,5
    3       O`quvchi 0,5  m/s tezlik bilan kuzguga yakinlashayapti.Ukuvchining tasviri kuzguga kanday tezlik bilan yakinlashayapti?  O`quvchi va uning tasviri kanday  tezlik bilan bir-biriga yakinlashayapti? *0,5 m/c;  1 m/c 1 m/c;  0,5 m/c 2 m/c; 1 m/c 1 m/c;  1 m/c
    2 Singan nur kaytgan nurga perpendikulyar bulishi uchun nur shishaga kanday burchak ostida tushishi lozim ? *58 gradus 40 gradus 40 gradus     20 gradus
    2 Yiguvchi linzaning bosh fokus masofasi F ga teng.  Linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bulishi uchun buyum undan kanday masofada kuyilishi kerak ? *1,5 F 1,5 F      2 F 3 F
    2     Kulning tuyulma chukurligi 3 m bulsa,  uning xakikiy chukurligi kancha ? *4,2 m 2,66 m 3,6 m 3 m
    3 .Bir velisipedchi 12 s davomida 6 m/s tezlik bilan harakatlangan, ikkinchi velo yo`lning shu qismini 9 s da bosib o`tdi. Ikkinchi velosipegchining yo`lning shu qismidagi o`rtacha tezligini qanday? *8 m/s 14 m/s 13 m/s 4 m/s
    2 Sharni puflaetgan bola uning radiusi 10 sm ga  teng  bulgan paytda uni  sekundiga  1mm  ga  oshiradi.  Bola sekundiga kancha xajmdagi xavoni suradi? 126 sm3 /s 12,6 sm3 /c 1,26 cm3 / s 1260 sm3 /s
    2   O`saro ta`sirlashgan ikkita aravachaning tealigi 20 va 60 sm/s o`zgardi. Katta aravachaning massasi 0,6 kg. Kichik aravachaning massasi qancha? *    0,2  kg )    0,5  kg 1 kg 0,3 kg
    2   1 m3 geliyning massasi 1 m3 vodorodning massasidan  massasidan necha marta ortiq? *     2 marta       4 marta 6 marta 3 marta
    3    V1 va V2 tezlikka ega bulgan ikkita birday zaryadli ion jinsli magnit maydonga uchib kiradi.  Ularning aylanish davri kanday buladi? * T1 = T2     T1 > T2 T1 < T2 T1 >= T2
    2    1 m3 alyuminiyning massasi 1m3 parafinning massasidan  necha marta ortiq? *3 marta 2 marta 4 marta     6 marta
    1    Massasi 461,5 g bo`lgan metall bo`lagining hajmi 65 sm3 *    Ruh Qo`rg`oshin Temir      Jez
      Bu   qanday metall?        
    2    Bir xil zaryad bilan zaryadlangan utkazgichlar 40 V va 60 V potencialga ega. Agar utkazgichlar ingichka sim bilan tutashtirilganda  ularning potenciali kanday buladi? *     50  B 24 B 10  B 100 B
    2     Benzinli yonilg`i bakiga 200 l benzin quyilgandan so`ng uning massasi qanchaga ortgan? * 142 kg 150 kg       200 kg 120 kg
    2   O`lchami 1,0 * 0,8*0,1 m bo`lganmarmar plitaning massasini aniqlang.    *   208kg 200 kg      400 kg 150 kg
    2   Kub shaklidagi idish tulidirilgan.Agar suvning massasi  64 g bulsa, suvning idish tubida beradigan bosimini aniklang.     ( Pa xisobida ) *    400     200 300 500
    2   Kishi har minutda 15 marta nafas oladi va har 600 sm3  havo yutadi. U bir soatda qancha havo massasini yutadi?  * 0,7 kg     0,5 kg 0,9 kg 1 kg
    3    Temir yo`l sisternasining hajmi  20 m3 . 40 ta sisternadan iborat sostav qancha neft tashiydi? * 640 t 500 t 450 t      600 t
    2 Mashinaning  po`lat detalining massasi 780 g. Uning hajmini aniqlang. *100 sm 90 sm 120 sm 80 sm
    2     Idish suv  bilan tuldirilganda idish devorining kaysi joyidan teshik ochilsa,suyuklik idishdan eng uzoka borib tushadi? * 3 1 2 4
    2    Massasi 35 kg bo`lgan benzin sig`ishi uchun qanday sig`imli idish kerak?  * 50 L 100 L      55 L 90 L
    3   Ikkita jism  bir nuktadan bir vakt 10 m/s tezlik otildi:Birinchi vertikal  yukoriga,  ikkinchisi gorizontga 30 gradus burchak ostida  yukoriga. 1 s dan keyin jismlar orasidagi  masofani toping * 12,5       10 7,4     5
    3     Benzin to`ldirilgan idishning massasi 2 kg. Benzinsiz shu idishning massasi 600 g. Idishning sig`imini aniqlang. * 2 L 5 L 4 L 6 L
    3   Massasi 17,8 kg bo`lgan mis detalni yuvish uchun u kerosinli bakka tushiriladi. Shu detal siqib chiqargan kerosin massasini aniqlang.   * 1,6 kg       1,7 kg 1,5 kg     1,3 kg
    3  Safar vaqtida avtomobil benzining massasi 20 kg kamaygan.?Avtomobilning umumiy og`irligi qancha kamaygan? 196 N 150 N 120 N 160 N
    3 Og`irligi 400 N bo`lgan bola og`irligi 100 N bo`lgan yukni qo`lini yuqoriga ko`targan holda ushlab turibdi. Bola yerga qanday kuch bilan bosadi? * 500 N 550 N     600 N 400 N
    3    Gorizontal yo`nalishda harakatlanayotgan avtomobilga dvigatelning 1,25 kN tortish kuchi, 600 N ishqalanish kuchi va havoning 450 N qarshiligi kuchi ta`sir qiladi. Bu kuchlarning teng ta`sir etuvchisi nimaga teng? *     200 N 400 N 600 N 800 N
    3     Laborant  prujinali tarozi stolchasiga  simob saqlanadiganmaxsus idish qo`ydi. Bunda tarozi simobli idishning og`irligi 32 N ekanini ko`rsatadi. Idish asosining yusi 0,008 m2 . Idishning stolchaga ko`rsatgan bosimini hisoblang? *  4  kPa 2  kPa 22 kPa 10 kPa
    3 Rezetka korpusi maxsus modda (barkalit)ni 37,5 kN ta`sirida presslab tayyorlanadi. Rezetkaning yuzi 0, 0075 m2. Rezetka qanday bosim ta`sirida bo`ladi? * 5000 kPa 7000 kPa 8000 kPa 9000 kPa
    3    Gramplastinka aylanganda igna unga 0,27 N kuch bilan bosadi. Agar igna uchining yuzi 0,0003 sm2 bo`lsa, ignaning gramplastinkaga bosimi qanday? *9000  kPa 10000 kPa 7000   kPa 8000   kPa
    2     Kastrulka tubining yuzi 1300 sm2  Agar kastrulkaga 3,9 L suv quyilsa, katrulkaning stolga bosimi qancha ortishini hisoblang. * 300 Pa 200 Pa 100 Pa    120 Pa
    3 Massasi 48 kg, oyoq kiyimi tagcharmining yusi 320 sm2 bo`lgan bolaning polga ko`rsatadigan bosimi qanday? * 15 kPa 13 kPa 5 kPa 12 kPa
    2 Massasi 78 kg sportchi chang`ida turibdi. Har bir chang`ining uzunligi 1,95 m, eni 8 sm. Sportchining qorga ko`rsatgan bosimi qanday? *    2,5 kPa 0,5 kPa      2    kPa 5,2 kPa
    2 Massasi 300 kg bo`lgan tokarlik stanogi fundamentga to`rt oyog`i bilan tayanib turadi. Agar har bir oyoqning yerga tegib turgan yuzi 50 sm2 bo`lsa, stanokning fundamentga ko`rsatgan bosimini aniqlang. * 150  kPa 170  kPa 120  kPa 140  kPa
    3    Massasi 11,45 kg  bo`lgan T-100M gusenisali traktorning ikkita lentasidan har birining eni 0,5 m dan. Yerga tegib turgan lenta qismining uzunligi 2,4 m. Traktorning tuproqqa beradigan bosimini aniqlang. * 47,7 kPa 17,8  kPa 40 kPa 45 kPa
    2     Muz 90 kPa bosimga bardosh beradi. Agar massasi 5,4 t bo`lgan traktor umumiy yuzi 1,5 m2 gusenisaga tayansa, u bu muz ustidan o`ta oladimi? * O`tadi O`tmaydi O`tishi ham o`tmasligi ham mumkin   Muzning qalinligiga bog`liq
    2   Yuk ortilgan  ikki o`qli ptisepning massasi 2,5 t. Har bir g`ildirakning yerga tekkan qismining yuzi 125 sm2 . Prisepning yerga ko`rsatgan bosimini aniqlang * 500 kPa 5000 kPa 50    kPa    1000 kPa
    2 Asosining yuzi 1,5 m2, hajmi 6 m3 marmar ustunning yerga ko`rsatadigan bosimi qanday? * 104 kPa   210 kPa 108 kPa 84  kPa
    3      Siz mix bilan 105  kPa bosim ko`rsata olasizmi? Agar mix uchining yuzi 0,1 mm2 bo`lsa, buning uchun mix kallagiga qanday kuch qo`yish kerakligini hisoblang. *    100 N     110 N 300 N 140 N
    3     Nasos porsheniga 204 kN kuch ta`sir qiladi. Porshenning yurish yo`li 40 sm. Porshen bir marta yurganda bajarilgan ish nimaga teng? *     81,6 kJ 71,2 kJ      60,5 kJ      90    kJ
    2      Ot aravani 400 N kuch bilan 0,8 m/s tezlik bilan tekis tortmoqda. Bunda 1 soatda qanday ish bajariladi? * 1152 kJ 1524 kJ 2000 kJ      1704 kJ
    2     Damlaydigan nasos silindridagi suv bosimi 1200 kPa. Yuzi 400 sm2 porshen 50 sm siljiganda bajarilgan ish nimaga teng? 24 kJ 35 kJ 15 kJ 40 kJ
    2     Nasos har sekundda 20 L suvni 10 m balandlikka ko`taradi. Bunda 1 soatda qancha ish bajaradi? * 7200 kJ 7000 kJ 7540 kJ 7300 kJ
    2      Hajmi 2 m3 marmar plita 12 m balandlikka ko`tqrilganda qanday ish bajariladi? * 624 kJ     242 kJ 548 kJ 465 kJ
    2    Chanani toqqa tortib chiqarishda 16 s da 800 J ish bajarilgan. Chanani tortib chiqishda qanday quvvatga erishilgan? 50 W 85 W 30  W 40  W
    2 Velosiped dvigatelining quvvati 700 W. Bu dvigatel 1 s da qanday ish bajarishi mumkin? 700 J 186 J 204 J 245 J
    3   Daryodagi suv isrofi 500 m3/s . Suv sathi to`g`on bilan 10 m balandlikka ko`tarilsa, bunda suv oqimining quvvati qanday bo`ladi? 5* 104 kW 5* 10kW 5* 103 kW 5* 102  kW
    2 5 minutda 5 m balandlikka 4,5 m3  suv chiqaradigan nasosning o`rtacha quvvatini aniqlang? * 750 W      640 W 700 W 800 W
    3 Traktorning tortish kuchi 12 kN. Traktor  3,6 km/ soatga teng bo`lgan birinchi tezlikda tekis harakatlanganda qanday quvvat sarf qiladi? * 12 kW 8 kW     9 kW 27 kW
    3   18 km/soat tezlik bilan harakatlanganda 40 kN ga teng qarshilik kuchini yengadigan traktor dvigateli erishadigan quvvatni qniqlang. * 200 kW 227 kW 245 kW 250 kW
    3 Chuqurligi 150 m shahtadan 200 m3 suvni so`rib chiqarish uchun quvvati 50 kW nasos qancha vaqt ishlashi kerak? * 1,7 soat 2 soat     1,4 soat 3 soat
    3     Randalash dastgohining quvvati 7,36 kW. Qirqish tezligi 50 sm/s bo`lsa, qirqishga bo`lgan qarshilik kuchini tiping. * 14,72 kN 16,10 kN 12,50 kN 18, 15 kN
    3   Qirqish tezligi 720 m/min bo`lganda tokar dastgohiining dvigateli 6 kW quvvatga erishadi. Payraxaning qarshilik kuchini aniqlahg. * 500 N 100 N     800 N 400 N
    3   Olimlar kit suv ostida 27 km/soat tezlik bilan suzganda uning 150 kW quvvatga erishishini hisoblagan. Kitning harakatiga bo`lgan suvning qarshilik kuchini aniqlahg. *      20 kN 22 kN 30 kN 28 kN
    2 Yuk ko`taradigan mashina dvigatelining quvvati 4 kW. U 2 minutda 15 m  balandlikka qanday yukni ko`tarish mumkin? * 32 kN 30 kN     45 kN     40 kN
    3 . Mix ombur bilan qisildi. Omburning aylanish o`qidan mixgacha bo`lgan masofa 2 sm, qo`l kuchi qo`yilgan nuqtagacha bo`lgan masofa esa 16 sm. Qo`l omburni 200 N kuch bilan qisadi. Mixga ta`sir qiluvchi kuchni aniqlang. * 1,6 N 1,5 N 1,8 N 1,2N
    3   Yadro markazidan tirsakkacha  bo`lgan oraliq 32 sm, tirsakdan muskul mustahkamlangan joygacha bo`lgan oraliq 4 sm bo`lsa, og`irligi 80 N qadoq toshni ko`tarishda muskul qanday kuch bilan cho`ziladi? *  640 N 570 N 500 N 440N
    2   Richagning kichik yelkasiga 300 N kuch, katta yelkasiga 20 N kuch ta`sir qiladi. Kichik yelkaning uzunligi 5 sm. Katta yelkaning uzunligini aniqlang. *  75 sm 55 sm   85 sm 92 sm
    3   Richagning uchlariga 40 va 240 N kuch ta`sir qiladi, tayanch nuqtasidan kichik kuchgacha bo`lgan araliq 6 sm. Agar richag muvozanatda bo`lsa, richagning uzunligini aniqlang. * 7 sm 4 sm  6 sm 9sm
    2 Richagning uchlariga 2 va 18 N kuch ta`sir qiladi. Richagning uzunligi 1 m. Agar richag muvozanatda bo`lsa, tayanch nuqtasi qayerda bo`ladi? * 18 N kuchdan 10 sm oraliqda 12 N kuchdan 8 sm oraliqda 20 N kuchdan 14 sm oraliqda 16 N kuchdan 6 sm oraliqda
    3   Bir uchiga 120 N yuk osilgan sterjenga yukdan sterjen uzunligining  1/5 ga teng masofada tirkovuch qo`yilsa, u gorizontal holatda muvozanatda bo`ladi. Sterjenning og`irligi nimaga teng? *  80 N 24 N 70 N 48 N
    2  Og`irligi 420 N bo`lgan bola bitta qo`zg`almas va bitta qo`zg`luvchan blokdan foydalanib, qanday eng katta yukni ko`tara oladi.. * 840 N 740 N 340 N 620 N
    2 Qo`zg`aluvchan blokning og`irligi 1,2 N.Unga osilgan yukning og`irligi * 3,6 N 2,5 N 8,2 N 4,8 N
    2 6 N. Yuk tekis ko`tarilganda dinamometrning ko`rsatishi qanday bo`ladi? (Ishqalanish kuchi hisobga olinmasin)        
    2 Ishqalanishni hisobga olmasdan, arqonning erkin uchiga 210 N kuchlanish berib, og`irligi 20 N bo`lgan qo`zg`aluvchan bloik yordamida qancha yuk ko`tarish mumkin? * 400 N 320 N   540 N   330 N
    2  Arqonga 250 N kuch bilan ta`sir qilib, qo`zg`almas blok yordamida massasi 24,5 kg bo`lgan qumli chelak 10 m balandlikka ko`tarildi. Qurilmaning FIK ni hisoblang. * 98 % 80 % 40 % 50 %
    2 Arqonga 360 N kuch bilan ta`sir qilib, qo`zg`luvchan blok yordamida massasi 54 kg bo`lgan mixli yashik qurilayotgan binoning beshinchi qavatiga ko`tarildi. Qurilmaning FIK ni hisoblang. * 75 % 20%  30% 86%
    2 . Qiya tekislik bo`ylab massasi 15 kg yukni tekis chqarishda yukka bog`langan dinamometr 40 N kuchni ko`rsatdi. Agar qiya tekislikning uzunligi 1,8 m, balandligi 30 sm bo`lsa, qiya tekislikning FIK ni hisoblang. * 62,5 % 75 % 55,8 %    80,5 %
    2 Elektr plitadan 10 minutda 3000 Kl elektr o`tadi. Plita spiralidagi tok kuchini aniqlang. * 5 A   8 A 14 A 10 A
    2 Elektr lampa spiralidan 10 minutda 300 Kl elektr o`tqdi. Undagi tok kuchini aniqlang.? *  0,5A 1 A  0,6 A 1,5 A
    2   Agar zanjirdagi tok kuchi 2 A bo`lsa, so`ngi axborotni 20 minutda tinglaganda priyomnik o`tkazgichidan necha kulon elektr o`tadi? * 2400 Kl 2000 Kl 2500 Kl 3000 Kl
    2   Zanjirga ulangan galvanometr orqali 5 minutda 30 mA tok kuchi o`tadi. Shu vaqt ichida galvanometr g`altagidan qancha kulon o`tadi? * 9 KI   5 Kl 7 Kl 12 Kl
    2   Agar zanjirdagi tok kuchi 12 mA bo`lsa, zanjirga ulangan galvanometr g`altagidan 10 minutda qancha elekrt miqdori o`tadi? * 7,2 Kl 5 Kl 6,4 Kl 10 Kl
    2 Elektr plita qisqichlaridagi kuchlanish 110 V ga teng bo`lganda, spiraldagi tok kuchi 4 A bo`ladi. Agar spiraldagi tok kuchi 8 A ga teng bo`lsa, plita qanday kuchlanisli tarmoqqa yanglishib ulangan? ? * 220 V 250 V 300 V 200 V
    2   Elektr lampa qisqichlaridagi kuchlanish 220 V ga teng bo`lganda, lampadagi tik kuchi 0,1 A bo`ladi. Agar lampadan0,05 A tok o`tsa, bu lampaga qanday kuchlanish berilgan? * 110 V  90 V 150 V 100 V
    2     Agar cho`ntak fonari elrktr lampa cho`g`lanish tolasining qarshiligi * 0,3 A 0,4A 0,2A 1 A
    2    Voltmetrning qarshiligi 12000 Ώ ga teng. Voltmetr 120 V kuchlanishni ko`rsatsa, undan qanday tok kuchi o`tadi? * 10 mA 6 mA 4 mA 5 mA
    2     Qarshiligi 73 Ώ  bo`lgan elektr plita kuchlanishi 220 V bo`lgan zanjirga ulangan. Plita spirali orqali o`tgan tok kuchini aniqlang ? * 3 A 1 A 2 A 6 A
    2   Kremldagi Spassk minorasidagi soat minut strelkasining uchi 1 minut ichida 37 sm ga surildi. Strelkaning uzunligi kancha ? * 3,5 m 3,7 m 6 m 7 m
    2 O`tkazgichda tok kuchi 30 A bo`lishi uchun qarshiligi 0, 25 W bo`lgan o`tkazgichga qanday kuchlanishni berish kerak? * 7,5 V 3,5 V 4 V 5 V
    1 Vazirlar Mahkamasining “O’zbekiston Respublikasida uzluksiz ta`lim tizimi uchun DTS larni ishlab chiqish vs joriy etish to`g`risida” gi qarori qachon qabul qilingan. * 1998 yil 5 yanvarda 1998 yil 13 mayda 1999 yil 13 mayda 1999 yil 16 avgustda
    1  Fizika fanidan  VI-IX sinflar uchun o’quv rejada haftasiga necha soat  ajratilgan? 2 soat 4 soat 3,4 soat   2,3 soat
    1 VI- sinf fizika darsligida  nechta laboratoriya ishlari berilgan? *8 ta 5 ta 6ta 7ta
    1 VII- sinf fizika darsligida  nechta laboratoriya ishlari berilgan *6 ta 8 ta 9 ta 10 ta
    1 VIII- sinf fizika darsligida  nechta laboratoriya ishlari berilgan * 8ta 6 ta 12ta 7 ta
    1 IX- sinf fizika darsligida  nechta laboratoriya ishlari berilgan *5 ta 8ta 6ta 11ta
    1 VI-IX- sinf fizika darsligida  jami nechta laboratoriya ishlari berilgan *27 ta 32 ta 29 ta 24 ta
    1 Umumiy o’rta ta’lim maktablarida fizika fanidan uzviylashtirilgan    o’quv dasturlarida  necha soat va  nechta mavzular optimallashtirildi. * 39 soat hajmdagi 33 ta mavzu 37 soat hajmdagi 31 ta mavzu 33 soat hajmdagi 39 ta mavzu 31 soat hajmdagi 37 ta mavzu
    1 Umumiy o’rta ta’lim maktablarida fizika fanidan uzviylashtirilgan    o’quv dasturlarida  necha soati kasb-hunar kollejlari va akademik listeylar o’quv dasturiga o’tkazildi. * 37 soat hajmdagi 31 ta mavzu 39 soat hajmdagi 33 ta mavzu 33 soat hajmdagi 39 ta mavzu ) 31 soat hajmdagi 37 ta mavzu
    1 VII-sinf o’quv dasturidan jami necha soatlik mavzular akademik listey va kasb-hunar kollejlariga o’tkazildi *14soat,12 ta mavzu 10soat,10 ta mavzu 14soat,10 ta mavzu 14soat,14 ta mavzu
    1 VIII-sinf o’quv dasturidan jami necha soatlik mavzular akademik listey va kasb-hunar kollejlariga o’tkazildi. *13soat,11 ta mavzu 13soat,12 ta mavzu 13soat,9 ta mavzu 14soat,12 ta mavzu
    1 IX-sinf o’quv dasturidan jami necha soatlik mavzular akademik listey va kasb-hunar kollejlariga o’tkazildi. *10 soat,

8 ta mavzu

12 soat,

8 ta mavzu

10 soat,

10 ta mavzu

14 soat,

12 ta mavzu

    2     Jism gorizontga 30 gradus burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otildi. Jism kancha vaktdan so’ng erga kaytib tushadi ? * 5 c 1 c 3 c 2 c
    2 Soat minut strelkasining uzunligi sekund strelkasinikidan 3 marta kup.  ūu strelkalar uchlari  tezliklarining  munosabati Vm/Vc nimaga teng ? * 1/20 1/3 3 20
    2      Ampermetr pasportida uning qarshiligi 0,1 W ga teng ekani yozilgan. Agar ampermetr 10 A tok kuchini ko`rsatsa, uning qisqichlaridagi kuchlanishni aniqlang. * 1 V  2V 3V 4V
    2   Qarshiligi 20 Ώ bo`lgan o`tkazgich uchlaridagi kuchlanishni aniqlang. O`tkazgichdagi tok kuchi 0,4 A ga teng deb oling. *  8V 4 V 3V 4V
    2 Qiyaligi 30 gradus bo’lgan kiya tekislikda massasi 1 kg bo’lgan jism ishkalanish kuchlari ta’sirida xarakatsiz turibdi.  Agar ishkalanish koeficienti 1 va g = 10 metr / s2  bo’lsa, ishkalanish kuchi necha N? * 5 3 7 8
    2 Konkida uchuvchi bola 30 m radiusli aylana buylab 10 m  /  c tezlik bilan xarakatlanmokda.  U muvozanatini saklashi uchun gorizontga nisbatan qanday burchak ostida ogishi lozim ? * 32 gradus 72 gradus 42 gradus 52 gradus
    1  Gorizontga burchak ostida otilgan jismning xarakat traektoriyasi. . . * Ellips  Parabola Aylana kismi Giperbola
    3 . Tovush tulkinlarining xavodagi tezligi 340 m/c. Inson chastotasi 20 Gst dan 20 kGst gacha bulgan tebranishlarni tovush sifatida kabul kiladi. Tovush tulkinlarining minimal tulkin uzunligini toping. * 17 sm 17 mm 17 m 340 m
    3   Uzunligi 3 sm bulgan tulkin nurlantiruvchi generatordagi elektromagnit tebranishlar chastotasi kanday buladi? *10000 Gst 10 Gst 105 Gst 1010 Gst
    1 To`lkinlarning tusiqlarni aylanib utish xodisasi tulkinlar. . . deb  yuritiladi. Nuktalar joyiga kerakli suzni kuying. * Interferenstiyasi Disperstiyasi Difrakstiyasi To`la qaytishi
    2 . Yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa n marta orttirildi. Kondensator sigimi kanday uzgardi? * n marta kamaydi Uzgarmadi n marta ortdi (n+1) marta ortdi
    3  10 va 15 Om karshilikli ikki utkazgich 12 V kuchlanishli  manbaga parallel ulangan. Ikkinchi lampadagi tok kuchini toping. * 1,2 A 10 A 15 A 0,8 A
    2   Dengiz suvining zichligi 1000 kg/m, muzning zichligi 900 kg/m .  Suzayotgan muzning qanday qismi suv ostida bo`ladi? * 0,1 0,5   0,9 0,999
    2   EYUK 4,5 V bo’lgan batareya elementlariga lampochka  ulanganda voltmetr 4  V  kuchlanishni,  ampermetr esa 0,25 A ni kursatdi. Batareyaning ichki karshiligini toping. *  2 Om 1 Om 3 Om 4 Om
    2   Diodda elektron 8 M m/s tezlik bilan keladi. Anod kuchlanishini toping. * 180 V 100 V 80 V 150 V
    2 Xar birining karshiligi 5 Om bo’lgan 10 ta utkazgich parallel ulangan va ularga 10 V kuchlanish berilgan bo’lsa, xar bir utkazgichdan kancha amper tok utadi ? *  2 0A 0,2A 0,5A 5 A
    2    Suvli barometrdan foydalanilsa,  normal atmosfera bosimida suv ustuni qanday balandlikkka kutariladi ? * 10,33 m 13 m 98 m 9,8 m
    2   Sigimi 10 mkF bo’lgan kondensatorga 4 mkKl  zaryad  berildi. Bu kondensatorning energiyasi kancha ? *  800 nJ 400 nJ 300 nJ 500 nJ
    2 Agar tebranish konturida sigim 25 marta oshirilsa  va  induktivlik 16 marta kamaytirilsa, tebranishlar chastotasi necha marta uzgaradi? * 1,25 2 3  4
    2    Muzlagan katta kulning urtasidan teshik  teshilgan.  Muzning kalinligi 10 m.  Bir chelak suv chikarish uchun qanday uzunlikdagi arkon kerak ? * 1 m 8 m 9 m 10 m
    2 Aylana buylab tekis xarakatdagi chizikli tezlik formulasi. . . *  v = wR  v = 2PnR v = 2PR/T Barchasi tugri
    1 Muxitning nur sindirish kursatkichi tushish burchagiga qanday boglangan? Tugri proporstional Teskari proporstional Boglanmagan Burchak kvadratiga teskari proporstional
    2 Berilgan sim bo`lagiing uzunligi 4 marta qisqartirilsa, ubibg bikrligi qanchaga o`zgaradi? *4 marta ortadi 4 marta kamayadi 2 marta kamayadi 24 marta ortadi
    2 Moddiy nuqta aylana bo`ylab siklik chastota 2П rad/s bilan harakat qilmoqda. Shu nuqta 1 sekund ichida necha radian burchakka bo`linadi? * 2П
    2 Massasi 200 kg bo`lgan jism vertikal yo`nalishda 1 m/s2 tezlanish bilan pastga tushayapti. Jismning og`irligi qancha kN ga teng? * 1,8 2,2 2 0,2
    3 Tezligi 1,9*107 m/s bo`lgan α-zarra oltin atomi yadrosining markazidano`tuvchi to`g`ri chiziq bo`yicha harakatlanib, yadroga qanday eng kichik masofagacha yaqinlashishini hisoblang.α-zarraning massasi 6,6*10-17 kg, α-zarraning zaryadi

3,2*10-19Kl, oltin yadrosining zaryadi

1,3*10-17 Kl

* 31*10-14 m 12*10-14 m 21*10-14 m 16*10-14 m
    3 Vodorod atomida elektronlar  to`rtinchi statsionar orbitadan ikkinchi orbitaga o`tganda energiyasi 4,04*10-19 J bo`lgan fotonlar chiqadi (vodorod spektrining yashil chizig`i).Spektrning shu chizig`ining to`lqin uzunligini aniqlang. * 0,49 mkm 0,53 mkm 0,28 mkm 0,39 mkm
    3 Vodorod atomining elektron uchinchi orbitadan ikkinchi orbitaga o`tgandagi nurlanish to`lqin uzunligi elektron ikkinchi orbitadan birinchi orbitaga o`tgandagi hurlanish to`lqin uzunligidan necha marta katta? *5,4 marta 2,8 marta 4 marta 6,5 marta
    3 Yarim emirilish davrining yarmiga teng vaqt ichida biror elementning radioaktiv yadrolarining qancha qismi yemiriladi? * 0,29 0,50 0,33 0,41
    2 Agar kobalt elementining yarim yemirilish davri 71 kun bo`lsa, bir  oydan keyin kobaltning radioaktiv yadrolarining necha foizi qoladi? * 75 % 55 % 40% 63%
    2 Radioaktiv elementning aktivligi 8 kunda 4 marta kamaydi.Yarim yemirilish davrini toping. *4 sutka 7 sutka 10 sutka 6 sutka
    2 13153 I yod izotopining yarim yemirilish davri 8 sutka.Oqrtacha yashash vaqti qanday? * 11 sutka 8 sutka 5 sutka 13 sutka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий