Attestatsiya uchun test topshiriqlari

         Matematika 

 

 1. Ушбу 111 21314…5960 соннинг рақамлари йиғиндисини топинг.

А). 380   В). 370    С). 360  Е). 390

 1. Ҳисобланг.

А) 0,09     В). 0,9  С). 9  Д). 0,03    Е). 0,3

 1. ни ҳисобланг.

А). 15,5  В). 15  С0. 14,5  Д) 16  Е) 16,5

 1. ни ҳисобланг.

А). 0,45   В). 0,27  С) 0,3  Д) 0,06 Е) 0,09

 1. Ҳисобланг.

А). 38  B) 30  С). 40  Д). 44   Е). 50

 1. 6. Тенгламани ечинг.

А).       В).        С).      Д).    Е).

 1. х1 ва х2

х2 рх + р – 1 = 0

тенгламанинг илдизлари  р нинг қандай қийматида   йиғинди энг кичик қийматни қабул қилади?     А). 2    В). –2    С). 1   Д). –1   Е). 3

 1. Агар бўлса, ху нинг қийматини ҳисобланг.

А). 8   В). 10   С). 6  Д).  12  Е). 15

 1. Тенгсизликни ечинг.

А).   В).  С).  Д).   Е).

 1. Ушбу

тенгламанинг илдизларикўпайтмасини топинг.

А). 24   В). 48   С). –12   Д). –6   Е). 0

 1. Тенгсизлик нечта бутун ечимга эга?

А). 4  В). 6   С).7   Д). 8   Е). 5

12.Агар геометрик прогрессияда   ни топинг.

А). 4   В). 3  С). 2   Д). 1    Е). 6

13.Натурал  а сонни  натурал b сонга бўлганда, бўлинма с га ва қолдиқ d гатенг бўлди. Агар бўлинувчи ва бўлувчи 2 марта орттирилса, d қандай ўзгаради?

А). ўзгармайди      В). 2 марта камаяди    С). 1 тага ортади   Д). 2 марта кўпаяди  Е). 1 тага камаяди

14.Маҳсулотнинг нархи биринчи марта 25% га, иккинчи марта янги баҳоси яна 20% га оширилди. Маҳсулотнинг охирги баҳоси неча фоизга камайтирилса, унинг нархи дастлабки нархига тенг бўлади?

А). 45   В). 48   С). 50    Д).   33    Е). 42

15.А(-2;5) нуқтадан 5х –7у –4 =0 тўғри чизиққа параллел равишда ўтувчи тўғри чизиқнинг тенгламасини кўрсатинг.

А). 3х-4у+35=0     В). 3х+4у-35=0    С). 5х –7 у –45 =0   Д). 5х –7у + 45=0  Е). 4х – 5у + 45=0

16.Тенгламани ечинг.

А). 5    В). 10   С). 14   Д). 7    Е). 28

17.Ҳисобланг.

А).1   В). 4    С). 3   Д). 2   Е). 10

 • Тенгламани ечинг.

А).   2   В). 3   С). 4   Д). 8   Е) 9

 • Агар бўлса, ctga ни ҳисобланг.

А). –4      В). —       С). —     Д). —     Е). —

 • Соддалаштиринг.

А). – tga     B). tga      C). ctga       D). -ctga    E). sin a

 • Тенгламани ечинг.

А).

В).

С).

Д).

Е).

22.Тенгламани ечинг.

 

А).

В).

С).

Д).

Е).

23.Тўгри тенгсизликни аниқланг.

А).     В). Cos 2> 0     С).      Д).    Е). sin5- tg4>0

 1. у1 =cos2 3x, y2 = — sin2 3x ва у3 =2 sin 6x  функциялардан қайсиларининг ҳосиллари тенг?

А). у1; y2       В)у1;  у3       С). y2 ; у3      Д). у1;  y2 ; у3      Е).  ҳосиласи тенглари йўқ

25.у=12х-х функциянинг   кесмадаги энг катта ва энг кичик қийматлари айирмасини ҳисобланг.

А). 27   В). 15    С). 5    Д). 32   Е). 7

 1. 26. Ушбу f (x) =3x2 – 2 функциянинг бошланғич функцияларидан қайси бирининг графиги М (2;4) нуқтадан ўтади?

А). F (x) = x3 –2x      В). F (x) = x3 –2x+1    С).  F (x) = x3 –2x+5   Д).  F (x) = x3 –2x+8

Е).  F (x) = x3 –2x-2

 1. Mehnat turlari nechta?
 2. A) 3 ta B)* 2 ta D) 5 ta           E) 4 ta
 3. Prezentatsiya tayyorlash dasturi?
 4. A) Word B) Excel D)*Power Point          E) Access

29.”Ta’lim to’g’risida”gi qonun necha moddadan iborat?

 1. A) 33-modda B) *34-modda         D) 24-modda          E) 28 modda
 2. “Buyuk didaktika” asari muallifi kim?
 3. A) Beruniy B) Avloniy D) *Komenskiy        E) Kaykovus

31.Bixeviorizm           oqimiga kim asos solgan?

 1. A) * Torndayk. B)  A. Kombos.           D) I. P.Pavlov        E) D. Dyui.

32.Shaxsning tarkib topishida va rivojlanishidagi asosiy faoliyat turlari qaysilar?

A)O’yin, o’qish, o’zligini anglash                                B) *O’yin, o’qish, mehnat

 1. D) O’qish, mehnat E) Mehnat, o’z-o’zini tarbiyalash

 

 1. Psixologik hizmat mazmuni qanday?

А. Psixodiagnostika va psixologik konsultatsiya

 1. B. Психологик маърифат-психологик билимларни оммага ёйиш.

D.* Psixoprofilaktika va psixokorreksiya

 1. Yuqoridagilarning barchasi to’g’ri
 2. Bola shaxsining shaklanishini qanday omillar belgilaydi?

А)Oila ,ota-ona

B)Maktab, pedagog jamoa

 1. D) Tug’ma xhususiyatlar

E)*Biologogik va ijtimoiy omillar

35.”Ta’lim to’g’risida”gi qonuning nechanchi moddasida DTS berilgan?

 1. A) 10 –modda B)* 7-modda D) 3-modda     E) 19-modda

36.Didaktika” so’zining ma’nosi nima?

 1. A) *o’qitish, o’rgatish B) maktab D) Ta’lim-tarbiya          E) tarbiya usullari

 

 

 

 

Добавить комментарий